TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

TRA CỨU ĐIỂM THI TUYỂN SINH CAO HOC NĂM 2017


HỌ VÀ TÊN (VÍ DỤ Ngô Thị Hoài An)

hoặc
SỐ BÁO DANH (VÍ DỤ CH1)KẾT QUẢ TRA CỨU

(Điểm công bố là điểm đã cộng điểm ưu tiên: 01 điểm cho môn cơ bản, 10% cho môn ngoại ngữ)