TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

TRA CỨU ĐIỂM THI TUYỂN SINH CAO HOC


HỌ VÀ TÊN (VÍ DỤ Đặng Đình An)

hoặc
SỐ BÁO DANH (VÍ DỤ CH1)KẾT QUẢ TRA CỨU

(Điểm công bố là điểm sau khi đã trừ đi điểm vi phạm quy chế và cộng điểm ưu tiên)