TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
TRA CỨU THÔNG TIN TUYỂN SINH CAO HOC NĂM 2018 (ĐỢT 1)


Họ và tên (ví dụ Nguyễn Văn An)

hoặc
Mã hồ sơ (ví dụ 56B)KẾT QUẢ TRA CỨU