TRA CỨU

KẾT QUẢ DỰ THI TUYỂN SINH MBA NĂM 2022


Mã đăng ký Họ tên Ngày sinh Nơi sinh Số báo danh Điểm PV Điểm NN Điểm môn 1 (KTKT)