TRA CỨU

TRA CỨU SBD, PHÒNG THI TUYỂN SINH CAO HỌC NĂM 2022


Mã đăng ký Mã HS nội bộ Họ tên Ngày sinh Số báo danh Phòng thi Tải phiếu